Các lỗi trong bóng đá và các lỗi là lỗi gián tiếp hay là trực tiếp